Dealerzy muszą wysłać zgłoszenie do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

W październiku 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Oznacza to nowe obowiązki dla wszystkich spółek prawa handlowego, a więc także dealerów. Jakie? Przede wszystkim konieczność przesłania zgłoszenia do CRBR. Ma to związek z listą obowiązków, które nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie: AML). Wspomniany Rejestr będzie jednocześnie stanowił wsparcie dla dealera jako instytucji obowiązanej w procesie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, co również ma związek z AML.

Przypomnijmy, że firmy, które działają jako agenci ubezpieczeniowi, ale też przedsiębiorcy, którzy przyjmują płatności za towary w gotówce o wartości powyżej 10 000 euro, są zobowiązane do przestrzegania ustawy o AML oraz wdrożenia wewnętrznej procedury. W związku z tym dealerzy powinni wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w tej ustawie. Jednym z kluczowych wymogów prawnych względem dealerów jako instytucji obowiązanych jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, czyli m.in. identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. Usprawnić realizację tego obowiązku ma właśnie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Do kiedy dealer musi przesłać zgłoszenie do Rejestru? Jak tego dokonać? I jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków informacyjnych?

Beneficjentem rzeczywistym spółek prawa handlowego są osoby posiadające (pośrednio lub bezpośrednio) więcej niż 25 proc. udziałów lub głosów. Do przesłania zgłoszenia do CRBR zobowiązane są spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.

Sposób zgłoszenia do Rejestru został szczegółowo określony w art. 61 ww. ustawy. Takiego zgłoszenia mogą dokonać osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki, nieodpłatnie, w formie dokumentu elektronicznego na wzorze udostępnionym przez ministra finansów. Zgłaszający musi dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dane podlegające zgłoszeniu dotyczące spółek to: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, KRS, NIP. Z kolei informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek to: imię, nazwisko, PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, państwo zamieszkania, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.

I najważniejsze! Termin na dokonanie zgłoszenia dla spółek wpisanych do KRS na dzień 13 października 2019 r. upływa 13 kwietnia 2020 r. Dla nowych spółek, wpisanych do KRS po 13 października br., dane muszą być zgłaszane nie później niż 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub nie później niż 7 dni od zmiany informacji przekazanych do CRBR wcześniej. Jeżeli spółki zobowiązane do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego nie dopełnią nowych obowiązków, będą podlegać karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Konieczny będzie zatem stały monitoring struktury kapitałowej spółki i jej beneficjenta rzeczywistego, a w pierwszej kolejności – zgłoszenie beneficjenta do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: